Osobná asistencia v čase trvania mimoriadnej situácie

25. marca 2020 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 63/2020 Z.z., účinný je od 27. marca 2020.

Vláda zmenami v zákone o sociálnom poistení, v Zákonníku práce, v zákone o službách zamestnanosti a v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia prináša opatrenia na zmiernenie dopadov nepriaznivej situácie vzniknutej rozšírením infekčného ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Prechodné zmeny vo vykonávaní osobnej asistencie rodinnými príslušníkmi

Vďaka poslaneckému návrhu sa do zákona dostala i zmena týkajúca sa výkonu činnosti osobnej asistencie, a to doplnením zákona o prechodné ustanovenie § 67j. Jeho znenie je  nasledovné:

„V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 môže osobnú asistenciu vykonávať aj fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 4 prvej vety zákona v rozsahu činností uvedených v prílohe č. 4 zákona. Osobný asistent podľa prvej vety môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne.“

Mimoriadnu situáciu vyhlásila vláda SR na území Slovenska 12. marca 2020. Núdzový stav vyhlásila vláda SR na celom území Slovenska 19. marca 2020. Núdzový stav  je možno vyhlásiť na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.  

V praxi to znamená, že i blízki rodinní príslušníci, na ktorých sa za bežných okolností vzťahujú obmedzenia vykonávania činnosti osobnej asistencie, budú môcť z dôvodu minimalizovania poskytovania osobnej asistencie tretími osobami na prechodnú dobu, počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, vykonávať osobnú asistenciu pri všetkých činnostiach, ktoré má ich rodinný príslušník s ťažkým zdravotným postihnutím uvedené v komplexnom posudku, a to  najviac 10 hodín denne. Platí to i v prípade, ak osobe s ŤZP bude vykonávať osobnú asistenciu viac blízkych rodinných príslušníkov – spolu môžu osobnú asistenciu vykonávať v rozsahu najviac desať hodín denne. Pokiaľ nemohli blízki rodinní príslušníci doposiaľ osobnú asistenciu vykonávať, budú tak môcť robiť na základe písomnej zmluvy o výkone osobnej asistencie, ktorá ale môže byť uzatvorená len na dobu určitú – odo dňa účinnosti zákona počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.

Niekoľko praktických rád platných v krízovej situácii:

Len pripomíname, že medzi blízkych rodinných príslušníkov patria: manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo fyzická osoba, ktorá je opatrovníkom fyzickej osoby s ŤZP, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor a svokra.

Počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu môžu dieťaťu od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti vykonávať osobnú asistenciu i jeho rodičia. V uzatvorenej zmluve podpíše rodič zmluvu ako osobný asistent na jednej strane a zároveň na druhej strane ju podpíše aj za dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré zastupuje.

Pokiaľ osoba s ŤZP nemá uzatvorenú zmluvu o výkone osobnej asistencie s blízkym rodinným príslušníkom, uzatvorí s ním písomnú zmluvu. S tým súvisí i povinnosť rodinného príslušníka zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade ako fyzická osoba,  ktorá začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť. Daňový úrad mu po registrácii vydá daňové identifikačné číslo.   

Pokiaľ osoba s ŤZP už má zmluvu s rodinným príslušníkom uzatvorenú, môže dodatkom k existujúcej zmluve rozšíriť okruh činností osobnej asistencie a rozsah osobnej asistencie.

Zmluva alebo dodatok zmluvy sa uzatvára na dobu určitú, navrhujeme použiť formuláciu „na dobu trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhláseného Vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19“.

Občan s ŤZP je povinný príslušnému úradu práce:

a) predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o výkone osobnej asistencie uzatvorená,

b) do ôsmich dní odo dňa podpísania dodatku k zmluve o výkone osobnej asistencie predložiť tento dodatok, ak dôvodom zmeny zmluvy o výkone osobnej asistencie je zmena náležitostí v uzatvorenej zmluve.

Pri uzatvorení zmluvy alebo rozširujúceho dodatku k existujúcej zmluve s rodinným príslušníkom sa nevyžaduje ukončenie zmluvy alebo úprava existujúcej zmluvy jej dodatkom s doterajšími osobnými asistentmi, ktorí počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu nemôžu z rôznych dôvodov na prechodnú dobu vykonávať osobnú asistenciu v dohodnutom rozsahu.

Komunikácia s úradmi práce, soc. vecí a rodiny

V období krízovej situácie výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, potvrdenie o
vyplatených odmenách, zmluvu o výkone osobnej asistencie alebo dodatok k zmluve môže fyzická osoba s ŤZP oznámiť a preukázať úradu práce, soc. vecí a rodiny nielen osobne, prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, ale aj e-mailom, v prílohe ktorého budú naskenované, prípadne prefotené zasielané doklady. V prípade zasielania dokladov e-mailovou poštou odporúčame požiadať o zaslanie spätnej e-mailovej správy, aby ste mali istotu, že vaša správa bola skutočne na príslušnú e-mailovú adresu doručená.