Služby pre ľudí so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje široké spektrum sociálnych služieb ľuďom so zrakovým postihnutím, ich rodinám aj sociálnemu prostrediu, v ktorom žijú.

Špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia

ÚNSS poskytuje sociálne služby všetkým klientom bezplatne. Služby poskytujeme prevažne individuálnou formou ambulantne na pracoviskách ÚNSS, alebo v domácom prostredí klienta. Skupinové formy využívame pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pri motivácii pre ďalšiu aktivitu a pri zvládaní sociálno-komunikačných zručností.

Aký je postup v prípade záujmu o sociálne služby?

 • požiadať (osobne, písomne, telefonicky) konkrétne krajské stredisko,
 • dohodnúť si s pracovníkom krajského strediska termín osobného stretnutia.

Aké sú podmienky poskytnutia sociálnej služby?

Jedinou podmienkou je diagnostikované zrakové postihnutie. Nie je potrebné vypĺňať iné tlačivo.

Čo sa deje na osobnom stretnutí?

Na osobnom stretnutí s pracovníkom krajského strediska sa zisťujú základné informácie o klientovi so zrakovým postihnutím a o jeho probléme. Nasleduje návrh riešení problému a podľa svojich potrieb si klient stanovuje množstvo, rozsah, druh aj dĺžku poskytovania sociálnych služieb.

Počas poradenského rozhovoru sa klientovi vystaví Evidenčný list zabezpečujúci ochranu osobných údajov, čím je zároveň zaradený do systému poskytovania sociálnych služieb. V Evidenčnom liste je zaznamenávaný celý postup práce s klientom, rehabilitačný plán a všetky stretnutia v časovom slede.

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva, ktoré poskytujeme nielen klientom so zrakovým postihnutím, ale aj ich užšiemu či širšiemu sociálnemu prostrediu, pomáhame:

 • pri vyrovnávaní sa s postihnutím,
 • pri zorientovaní sa v sociálno-právnej legislatíve,
 • pri výbere kompenzačných a optických pomôcok,
 • v otázkach týkajúcich sa vzdelávania,
 • pri uplatňovaní sa na trhu práce,
 • s poradenstvom pre sociálne prostredie zrakovo postihnutého klienta,
 • pri úprave fyzického prostredia klienta,
 • rodičom detí so zrakovým postihnutím.

Prostredníctvom sociálnej rehabilitácie pomáhame získať a rozvíjať vedomosti a zručnosti na zvyšovanie nezávislosti klienta, ako sú:

 • nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu (chôdza s bielou palicou, so sprievodcom, s využitím zvyškov zraku),
 • nácvik sebaobslužných činností (varenie, upratovanie, osobná hygiena),
 • nácvik práce s kompenzačnými a optickými pomôckami,
 • nácvik komunikačných zručností (sociálno-komunikačné zručnosti, výučba Braillovho písma a klávesnicových zručností),
 • nácvik práce s technicky náročnými pomôckami (napr. nácvik práce na PC upravenom pre potreby ľudí so zrakovým postihnutím).

Naši pracovníci sú profesionáli spĺňajúci všetky kvalifikačné predpoklady na poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím. Pri svojej práci sa riadia Etickým kódexom a Štandardami kvality poskytovania sociálnych služieb, ktoré ÚNSS vypracovala v roku 2011.
Po metodickej stránke je poskytovanie sociálnych služieb zastrešované Oddelením sociálnych služieb.

Kontakt

Ekonomicky oprávnené náklady Krajského strediska ÚNSS v Trenčíne za rok 2023

Ekonomicky oprávnené náklady KS ÚNSS Trenčín