Ďakujem očiam, že vidím svet

Dňa 16. 11. 2011 sa mohlo Krajské stredisko Trenčín zúčastniť celoslovenskej prehliadky výtvarných prác detí so zrakovým postihnutím pod názvom „Ďakujem očiam, že vidím svet“ v zastúpení vedúcej KS TN Mgr. Martinou Filovou a ZO Bánovce nad Bebravou v zastúpení pánom Paškom, ktorá sa konala v materskej škole na ulici Hollého v Bánovciach nad Bebravou.

Program vernisáže bol skutočne zaujímavý počnúc od privítania hostí cez program detí zo špeciálnej triedy. Súčasťou programu bol i tyflopedický seminár, ktorý obsahoval nasledovné témy: Inovačné postupy v reedukácii zraku detí s poruchami binokulárneho videnia ďalším bodom programu boli poruchy správania u detí predškolského veku hlavne syndróm A. D. H. D.

Sme skutočne radi, že i Krajské stredisko Trenčín dostalo príležitosť odprezentovať svoju činnosť, služby, ktoré poskytuje a hlavne ako môžeme pomôcť nielen deťom so zrakovým postihnutím, ale i rodičom týchto detí. Súčasťou prezentovania KS TN bola i výstava hračiek pre deti so zrakovým postihnutím.