http://www.unss.sk/

Aktivity


Aktivity Krajského strediska Trenčín 2013

 • 3. 4. účasť na poradenskom dni v Prievidzi
 • 29. 4. účasť na poradenskom dni v Novom Meste nad Váhom
 • od 13. do 24.5. - putovná výstava Cesta svetla na Obvodnom úrade v Trenčíne; uverejnenie článku k výstave Cesta svetla na stránke http://www.visittrencin.sk a v miestnych novinách Trenčiansko- Dubnicko-Ilavsko
 • 10. 5. uverejnenie článku o koncesionárskych poplatkoch v miestnych novinách Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko
 • 27. 5. účasť na poradenskom dni v Novom Meste nad Váhom
 • 3. 6. účasť na prednáške spoločnosti Novartis, ktorá sa uskutoční v priestoroch NsP v Trenčíne o 15.00; pracovníčka KS TN vystúpi s príspevkom Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a možnosti pomoci pre ľudí so zrakovým postihnutím
 • 19. 6. účasť oboch pracovníčok KS TN na Dni priestorovej orientácie v Púchove, kde sa bude konať nácvik práce s bielou palicou a ukážka kompenzačných a optických pomôcok
 • 22. 6. realizácia súťaže v Braillovom písme v Trenčíne
 • 24. 6. účasť na Týždni zdravia v Partizánskom - predstavenie a názorná ukážka používania optických a kompenzačných pomôcok

Aktivity Krajského strediska Trenčín 2011


 • Prezentačné, informačné, osvetové akcie pre verejnosť (ÚPSVaR, mestské úrady, kultúrne akcie miest a obcí, školy)- ukážka optických, kompenzačných pomôcok, Braillovo písmo, integrácia
 • POSP a sprievodcovské techniky (používanie BP, vodiace línie, sprievodcovské techniky pre rodinných príslušníkov- praktické ukážky, spolupráca s autoškolami, medializovanie, osvetová činnosť)
 • Biela palica -typy bielej palice - jej funkčnosť, spôsoby signalizácie, využívanie vodiacich línií, príp. individuálny výber BP
 • Ukážka technicky náročných pomôcok- Jaws (software na ozvučenie počítača), práca s Mobile Speak (ozvučenie mobilného telefónu), Colortest, kalkulačka pre nevidiacich
 • Sebeobhajoba (skupinovou formou, verbálna a neverbálna komunikácia, max 10 ľudí,)
 • Optické pomôcky do diaľky – skúšanie optiky do diaľky i do blízka
 • Debarierizácia- ukážka materiálov, spôsob aplikácie, spôsob používania (osvetová činnosť a na 2.strane samotná práca so ZP klientmi)

V roku 2011 úspešne prebehli tieto aktivity:

 • 24.1. pre ZO Partizánske prebehla ukážka optických pomôcok do blízka i do diaľky, kedy mali možnosť si zrakovo postihnutí tieto pomôcky individuálne vyskúšať a vybrať.
 • 26.1. so ZO Púchov, s podporou MÚ Púchov prebehla výstava kompenzačných pomôcok so zvukovým výstupom. Ku každej kompenzačnej pomôcke bol výklad jej funkcií ako i spôsobu používania. Následne prebehlo individuálne poradenstvo pre záujemcov o konkrétnu kompenzačnú pomôcku. Výstavy sa zúčastnili i pracovníčky ÚPSVaR z Púchova a Považskej Bystrice ako i lokálne média. Pracovníčky ÚPSVaR vyjadrili spokojnosť s aktivitou, ktorá mala pre ich prácu so zrakovo postihnutými význam.
 • 21.3.2011 prebehla výstava optických pomôcok s prezentáciou poslania a služieb ÚNSS v Senior centre, Trenčín

Aktivity plánované v ďalších mesiacoch - pripravované spoločné aktivity:

 • ZO Nové Mesto nad Váhom má záujem o výstavu kompenzačných a optických pomôcok pre zrakovo postihnutých spojených s výkladom a praktickou ukážkou,
 • ZO Trenčín má záujem o pripravovanú aktivitu KS beseda zrakovo postihnutých so zástupcami polície – preventistami. Ďalej o kurz prvej pomoci pre zrakovo postihnutých spojená s návštevou centra záchrany 112. Rovnako o prezentačné aktivity na ZŠ a SŠ.
 • ZO Partizánske má záujem o kurz priestorovej orientácie a sebaobsluhy.
 • ZO Púchov má záujem o ukážky priestorovej orientácie a sprievodcovských techník pre zrakovo postihnutých ale i študentov SŠ. Ďalej prezentovanie poslania ÚNSS počas kultúrnej akcie mesta Púchov.

V najbližších dňoch Krajské stredisko Trenčín pripravuje akcie:

 • 1.-2.4.2011 sa Krajské stredisko spolu s oddelením prevencie architektonických bariér zúčastní na jedinečnom projekte UrbanET, ktorý sa odohráva v Ružomberku – a poukážeme na využívanie verejných priestranstiev i zrakovo postihnutými. Verejnosť si môže aktívne vyskúšať chôdzu s bielou palicou, orientáciu v priestore bez zraku,
 • 14.4.2011 Výstava kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých spojená s praktickou ukážkou. Cieľovou skupinou sú pracovníci ÚPSVaR trenčianskeho kraja. Výstava sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou Tyflocomp,
 • Kurz prvej pomoci pre zrakovo postihnutých spojený s praktickým nácvikom,
 • Stretnutie zrakovo postihnutých s preventistami z radov polície,
 • Kurz Anglického jazyka pre zrakovo postihnutých – začiatočníci,
 • Turistika – rekreačný pohyb so „sparing partnerom“.

Staršie aktivity (2009-2010)

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Emerson - Branson

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť

Nissens

Hôrka mäsovýroba

Mediálni partneri

MY - Trenčianske noviny

Televízia Trenčín